Hendrik Steenhuis Geert Wilders Ton Qualizza

Hendrik Steenhuis beticht Geert Wilders ervan, dat deze met zijn uitspraak: nep rechtbank, de rechtstaat ondermijnt. Dat de “rechtstaat” door deze uitspraak ondermijnd wordt kan waar zijn, maar is geen antwoord of de uitspraak nep rechtbank van Wilders klopt of niet. Daar wordt nl. geen antwoord op gegeven door Steenhuis. En wie ondermijnt er dan de “rechtstaat”? Hendrik Steenhuis of  Wilders? Als Steenhuis zich zou abonneren op www.debalrolt.nl zou hij kunnen lezen, dat het o.a. de rechterlijke macht zelf is, die deze zogenaamde “rechtstaat” beschadigt en bedreigt. Of heeft Steenhuis het idee, dat e.e.a. wat door debalrolt is weergegeven niet klopt? (dan zie ik uw aanklacht wegens smaad en laster met plezier tegemoet) Heeft u overigens het idee mijnheer Steenhuis, dat Geert Wilders meer schade toebrengt aan de rechtstaat, dan de uitspraken van uw rechtbanken over b.v Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg? Ik niet. En wat dacht u van F. van Schaik? Sinds 1994 kantonrechter/plaatsvervanger/advocaat. Heel stilletjes uit de rechterlijke macht verdwenen, zo rond 2013. Hij bekleedde deze functies bij de rechterlijke macht te Rotterdam, Boxmeer, Eindhoven,  Den Bosch en Helmond. Frank van Schaik was in 1994 tevens lid en secretaris van het NZAW (Nederlandse Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap) oftewel sympathisanten  van het Apartheidsregime van Zuid-Afrika. Later werd hij hier voorzitter van. Frank van Schaik werd dus benoemd als rechter toen er nog zwarte mensen “ontsnapten” van de tiende verdieping van een kantoor van de BOSS. (de voormalige geheime dienst van Zuid-Afrika). Een aantal jaren terug schrijft hij in een stuk aan L.J. van Die, rechter in Rotterdam en verre omstreken, nog steeds voorstander te zijn van “gescheiden ontwikkeling”.  Apartheid dus. Deze man heeft dus 2 decennia lang als rechter mogen optreden in de bovengenoemde rechtbanken. En mijnheer Hendrik Steenhuis, wat staat er in de Grondwet art. 1? Juist ja, dat hoef ik u niet uit te leggen. Van Schaik maakte nou niet bepaald een geheim van zijn voorkeuren. Was ook lid van elite sociëteit De Witte, net als heel veel anderen van uw beroepsgroep. En dan nu een beetje mies gaan doen over :een beetje meer of een beetje minder. Kom nou man. En over uw vrouwelijke collega en bijzit zal ik het maar niet hebben. Dat maakt de zaak alleen maar triester.

Dat de heer Qualizza, die op debalrolt.nl veelvuldig voorkomt, een slachtoffer is van de afbraak van de “rechtstaat” moge duidelijk zijn. Een integere rechter had nimmer zo’n uitspraak kunnen en durven doen, die tegen elke vorm van integriteit indruist. Maar rechter L.J. van Die, ooit ook nog eens voorzitter van de Rechtbank Rotterdam, had daar totaal geen moeite mee en heeft eraan meegewerkt, in een poging, net als vele anderen trouwens, om de heer Qualizza met de grond gelijk te maken. U hoort het mijnheer Van Die, ik vind dat u de “rechtstaat” ondermijnt door uw uitspraak in de ontslagzaak tegen de heer Qualizza. Maar ook omdat u niets heeft ondernomen tegen de uitspraak in het schrijven van F. van Schaik.(zie hierboven) U zat daar in beide gevallen als rechter godbetert! Dat ik niet meer schrik van smerige uitspraken van uw beroepsgroep, mijnheer Steenhuis, mag duidelijk zijn. Ik kom hier later nog wel op terug. Maar één ervan wil ik u toch niet onthouden. Ik had een keer een geschil met een advocate in Hellevoetsluis, over de vraag wat wel of niet een eenvoudige zaak was.En dit i.v.m. de kosten. Toen we het niet eens werden dreigde de advocate met de rechter, niet met de deken maar met de rechter. Waarop ik stelde, de uitnodiging voor deze rechtszaak met vertrouwen tegemoet zou zien. Ik heb nimmer een uitnodiging gekregen om mijn standpunten te belichten. Ik kreeg direct een uitspraak en natuurlijk in mijn nadeel. Wat een “rechtstaat” hé! Wat de desbetreffende advocate heeft moeten leveren voor deze “persoonlijke” uitspraak, weet ik niet.

Dat de heer Qualizza niet alleen door de rechterlijke macht werd en wordt benadeeld, maar ook door b.v. de Tweede Kamer(ieder kamer lid wordt door de heer Qualizza geïnformeerd en die ondernemen verder ook niets)  expliciet door de Vaste Kamer Commissie voor Veiligheid en Justitie, die stellen zich niet met de zaak te mogen bemoeien, omdat de strafrechtelijke zaak door het OM in onderzoek is. Die gaan dus, volgens mij, bewust uit van desinformatie van het OM, omdat in 2012 en in 2015 al besloten is om Greif te vervolgen(de voormalige werkgever van de heer Qualizza). Om de zaak een beetje op te porren spande de heer Qualizza een S12 procedure aan tegen het OM, om de vervolging van Greif af te dwingen. Deze procedure werd afgewezen door de Haagse rechters, omdat het OM had besloten Greif te vervolgen. Datum??? Onbekend. Is er misschien toch wel een taakje weggelegd voor de Vaste Kamer Commissie Voor Veiligheid en Justitie? In een email wisseling met een aantal Tweede Kamer medewerkers, werd mij medegedeeld, dat de Tweede Kamer nimmer persoonlijk een rechter aan zou spreken, vanwege de scheiding der machten. Die rechters onderling pakken elkaar ook niet aan. Wie pakt er dan wel een foute rechter aan? Want van enig zelfreinigend vermogen bij de rechterlijke macht is geen sprake. Om even terug te komen op gescheiden machten: rechters zitten op dit moment overal in onze samenleving. B.v. Raad van Discipline, bij het Medisch Tuchtcollege, of bij het FNV, UWV, Huurcommissie, Waterschap etc. en in besturen van stichtingen maar ook bij bedrijven.  Veel van deze buiten rechterlijke stappen brengen flink wat geld in het laatje bij de rechters. En al de bovengenoemde instellingen en bedrijven, huren natuurlijk zo’n rechter niet in zonder daar wijzer van te worden. Gescheiden machten? Kom nou.

Het UWV. Ik wordt zo langzamerhand kotsmisselijk van de spotjes van Hans Böhm van deze instelling. Daar is het mogelijk geworden, dat de heer Qualizza met twee verklaringen van artsen in de hand, één daarvan keuringsarts van het UWV, waar in hun rapporten duidelijk werd vermeld, dat de heer Qualizza, absoluut niet geschikt was en is voor arbeid en dat er dan toch door het UWV een zogenaamde arbeidsdeskundige in de hand is genomen (met een zwaar criminele achtergrond. Door toedoen van de heer Qualizza zullen andere zieken, in ieder geval bij het UWV niets meer met dit heerschap te maken hebben) om toch nog wel wat functies voor de heer Qualizza te vinden en hem aldus een uitkering te onthouden.

Het Klokkenluidershuis

Ik heb u eerder bericht van het feit, dat de heer Qualizza contact had met het Klokkenluidershuis en dat daar toevallig, of is dat niet zo toevallig, Mr. Van Uden adviseur is. Er is ook al eerder gemeld, dat deze zelfde heer Van Uden ook advocaat is van Greif, de ex werkgever van de heer Qualizza. En dat dit bedrijf wordt verdacht van strafbare feiten inzake de milieu wetgeving. Alhoewel het vertrouwen in het Klokkenluidershuis door het adviseurschap van deze heer Van Uden al flink bekoeld was, is het toch tot een ontmoeting gekomen tussen de heer Qualizza en personeel van het Klokkenluidershuis in de persoon van Ed Fenne en mevr.mr. B.J. Langeveld. Voor alle duidelijkheid: de heer Fenne staat niet in de papieren, maar is een vervanger van iemand die op dit moment niet ter zake doet omdat zij niet bij het gesprek aanwezig is geweest. Nu ligt er enige mystiek rond dat gesprek, omdat er nogal vreemde gebeurtenissen plaatsvonden en vinden. Want voordat er werd besloten of de heer Qualizza enige ondersteuning zou ondervinden van het Klokkenluidershuis, werd de heer Qualizza benaderd door de hier bovengenoemde heer Fenne, of, en als hij geen zin had moest hij het niet doen, de heer Qualizza soms in gesprek zou willen gaan met Rita Leijendekker-van Kaam, teamleider Beleid en Regelgeving Nucleaire Veiligheid oftewel het ANVS te Den Haag. Nu nog gevestigd bij Buitenlandse Zaken, maar volgens Rita Leijendekker horen ze daar niet thuis en hopen t.z.t. een eigen onderkomen te vinden. (waarom benadert het Klokkenluidershuis Rita Leijendekker?) Overigens gaat de heer Qualizza akkoord en er vindt een gesprek plaats, na veel geheimzinnig gedoe van mevrouw Leijendekker, op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ontmoeting tussen Qualizza  en Leijendekker werd mede bijgewoond door ene Marc van Bourgogne (zich voorstellende als specialist op het gebied van opslag van nucleair afval) AIVD zeg maar. Want de heer Van Bourgogne en dit is op een opname te beluisteren, wist totaal niets af van de opslag van vaten met nucleair afval. Dus in de optiek van de heer Qualizza, is hij door het Klokkenluidershuis in contact gebracht met mensen, die hem uit wilden horen in hoeverre hij wist wie de leveranciers van de 1600 vaten zijn, die in Petten voor de nodige kosten liggen te zorgen. Aan de afspraken, die met mevrouw Leijendekker zijn gemaakt, probeert zij zich al te onttrekken.  Na dit gesprek werd besloten, dat het Klokkenluidershuis zich zou inzetten voor de heer Qualizza. En dit dan, volgens Rita Leijendekker, die  zegt te zijn benaderd door Ed Fenne, met de mededeling, dat het Klokkenluidershuis weinig voor de heer Qualizza kon doen en of zij de ANVS, wat konden betekenen voor de heer Qualizza?? Ed Fenne beweert echter tegen de heer Qualizza, dat hij is benaderd door de ANVS. Duister! Nu is hierboven de naam van de AIVD al gevallen en i.v.m. het Klokkenluidershuis en het niet aankomen van stukken van de heer Qualizza en andere klokkenluiders aldaar, liet mevrouw B.J. Langeveld weten: het zal wel achter gehouden zijn bij de AIVD en dat gebeurt wel meer ook bij andere klokkenluiders. Later kon mevrouw Langeveld zich niet voorstellen zoiets gezegd te hebben en dit zijn letterlijk haar woorden: “Ik kan mij niet voorstellen, zoiets gezegd te hebben. Wel dat andere Klokkenluiders denken, waar ook stukken van verdwijnen, dat de AIVD hierachter zit”.

Gezien het bovenstaande vraagt de heer Qualizza zich af: wat is dat Klokkenluidershuis eigenlijk?  Vooral als je in ogenschouw neemt, dat de heer Qualizza en hij heeft hier om informatie verzocht, niet op de hoogte wordt gehouden of wordt geïnformeerd wat, waar en wie en waarover er wordt gesproken en geschreven met Greif. Volgens mevrouw B.J. (Berlanda) Langeveld wordt de heer Qualizza niet geïnformeerd, om als Klokkenluidershuis neutraal te blijven. Tja…….. En wat zijn ze nu aan het onderzoeken bij het Klokkenluidershuis? Is de heer Qualizza benadeeld: ja of nee. Ter kennisgeving voor het Klokkenluidershuis het volgende: “Hierbij bericht ik u, dat in het strafrechtelijk onderzoek tegen Greif, (onderzoek Ghost) een vervolgingsbeslissing is genomen. Ik zal er voor zorg dragen, dat U wordt geregistreerd als benadeelde partij in deze zaak. Over de verdere voortgang van de strafzaak zult U op de hoogte worden gehouden door het slachtofferloket”. Getekend door L.W. Boogert, Officier van Justitie, in  zijn mail van 8 september 2015 aan de heer Qualizza.

Even voor kennisgeving. Sinds ongeveer medio 2012 neemt de heer Qualizza en dat op mijn advies elk telefoongesprek uitgaand of binnenkomend, op. Dat geldt ook voor  besprekingen elders. Elk gesprek wat is gevoerd in die zin, is opgenomen.

Verder zou ik graag in contact komen met Klokkenluiders, die buiten de gang van zaken worden gehouden door het Klokkenluidershuis(terwijl hierover, door hen betiteld als neutraliteit, niets is terug te vinden in hun statuten) en dat hoeven niet speciaal dezelfde klokkenluiders te zijn, waarvan stukken, bewijsstukken, niet zijn aangekomen bij het Klokkenluidershuis. Maar ik ben bang, dat het hier zo zal gaan van, dat angst prevaleert (terecht) en het Klokkenluidershuis in dat kader dus vrijheid van handelen heeft zullen we maar zeggen.

Gezien de gebeurtenissen bij het Klokkenluidershuis, de ANVS, het ontvangen van emails, soms dagen later, hetzelfde met sms, post, telefoontjes, die niet doorkomen, is het voor mij zonneklaar, dat de AIVD een gezagsgetrouw burger, die voor zijn hachje knokt, screent en volgt. Rechtstaat? Nou nee.

Nou advocaat  De Ridder en keuringsarts heer Heerdink, nog geen tijd gehad om u nader onder de loep te nemen. Maar het komt. Iemand afhouden en iemand thuis lastigvallen, aan de deur, schriftelijk en telefonisch. Hoe ver gaan mensen, zoals u om hun boterham te verdienen?