O Heer, ze weten niet wat ze doen.

Bovenstaande titel is gekozen om aan te tonen, dat er schuldlozen zijn, maar vooral om te beklemtonen, dat dit niet geldt voor personen, zoals o.a. mevrouw Van Spronssen, (nog steeds rechter) die heel goed weten wat zij doen. Zij helpt mee huurders te bedriegen en dat in samenwerking met vele anderen. Ik zal beginnen met één van die anderen, een partij, de Huurcommissie genaamd. De Woonbond, de Rechtbanken te Middelburg, Breda, Brielle en Den Haag en de politiek zullen volgen. Mensen, die weet hebben, zoals leden van de Eerste en Tweede Kamer, van de inhoud van het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties (PEW) zijn of mede schuldig, of gelegenheid gevers van uitbuiting van sociale huurders door derden.

De Huurcommissie dus.

Voordat de Huurcommissie in het leven werd geroepen, had je in de meeste plaatsen, zoals b.v. in Hellevoetsluis Bouw- en Woningtoezicht om de belangen van bewoners van panden, ook buiten de sociale huursector om, te beschermen tegen b.v. achterstallig onderhoud door eigenaren. Zoals uit bovenstaande zinsbouw al blijkt is Bouw- en Woningtoezicht te Hellevoetsluis verdwenen. Volgens mij en de feiten wijzen daar ook op, omdat zij de enige bestaande Woningcorporatie in Hellevoetsluis, aan de regels hield. En daar houden Woningcorporaties niet van. Teken daarbij aan, dat de genoemde Woningcorporatie Maasdelta, ook invloed had(personeel, wat tevens lid was van de Gemeenteraad van Hellevoetsluis) op de besluitvorming van de Gemeente en dus Bouw- en Woningtoezicht was gedoemd te verdwijnen. De Huurcommissie zou in het leven zijn geroepen om huurders tegen kwaadaardige verhuurders te beschermen. A. ze zijn er niet voor in het leven geroepen en B. ze hebben dat ook nimmer gedaan. De Huurcommissie is in het leven geroepen om terechte klachten van sociale huurders in een delta van zand te laten vastlopen. Je kon klachten als huurder nooit koppelen, dus b.v. niet zo van:  je hebt 15 terechte klachten over je huis en die gooi je tegelijk in de schaal om aan te geven wat er met je huis mis is, nee dat moet je aangeven middels 15 verschillende klachtenformulieren en die worden de één voor de ander afgedaan als niet zwaarwegend genoeg. Onder de oude Woningwet kon je als je wat doorzettingsvermogen had naar de Rechtbank om je gelijk te halen en te vragen om permanente huurverlaging. (de laatste keer dat ik dat deed, was dat wettelijk nog mogelijk, maar mevrouw Van Spronssen hier al eerder genoemd, rechter te Middelburg, heeft op smerige wijze de wet ten koste van mij verdraaid).

Om huurders af te houden kreeg de Huurcommissie een zware bewapening mee. Eén van die wapens: het puntensysteem (voor de PEW was er sprake van dat dit onzalige en onterechte systeem zou verdwijnen. Niets is minder waar, het is er nog steeds). Het Puntensysteem werkt aldus: voor bepaalde waardes, die in een huis zitten, zoals b.v. centrale verwarming, worden een aantal punten toegekend. Ook zo bij b.v. dubbele beglazing. Het maakt niet uit of de CV opgewekte warmte direct naar buiten blaast, of dat niet het hele huis dubbele beglazing heeft, maar slechts een beperkt gedeelte en ook de waarde van de woning zegt niets over de puntentelling. Ooit, maar daar hebben de Woningcorporaties een eind aan gemaakt via een zogenaamd Herenakkoord(net zoiets als bij de Shell Moerdijk, weet u wel)bestond er puntenvermindering voor veroudering van de woning. Het woord Herenakkoord zegt het al, vaste afspraken voor onderhoud werden niet gemaakt en sinds een jaar of 17 is er aan de sociale huurwoningen weinig of geen onderhoud gepleegd. Zeker niet omdat de Woningcorporaties bij lastige huurders altijd konden blindvaren op de Huurcommissie. Ik schets u een woning, gebouwd in 1975, stichtingskosten 35.000 gulden. Huidige huur € 448,- . De woning is in feite een krot, iets wat op bandopnames wordt toegegeven door werknemers en bestuurders van de Woningcorporatie Woongoed Zeeuws Vlaanderen, o.a. door dhr. Bakels, die deze woningen als onverkoopbaar schetste en onbewoonbaar verklaarde voor meer dan één persoon en dat wordt bevestigd door de heer Hoorickx, medewerker Handhaving van de gemeente Terneuzen, zowel op band als in emails. Voor de rest hebben de woorden van dhr. Hoorickx geen enkele waarde, de man staat nergens voor. Grote mond, geen daden. Let wel, het gaat hier om een sociale huurwoning. In dit geval te Sas van Gent. Er is recentelijk niets aan de woning veranderd of verbeterd en dan heb ik het over jaren.(de rest van dezelfde woningen hebben een nieuwe keuken gehad). Deze woningen krijgen onterecht bij de Gemeente Terneuzen een waarde van € 70.000,- mee. Deze waarde hadden ze ook al voor de recessie. Dus zijn ze zo’n beetje de enige woningen in Nederland, die waardevast zijn gebleven! Dat is heel knap in Zeeuws-Vlaanderen, waar de waardes van de woningen vandaag de dag nog steeds dalen! Maar ja ze doen in meerdere gemeentes mee aan het belazeren van  hun inwoners wat de waarde van hun woningen betreft, zowel in de huur als de koopsector. Kassa!! Maar goed laten we even de waarde van € 70.000,- aanhouden (het betreft een kleine senioren woning)  Huurkosten momenteel € 448,–. In mijn gemeente Sas van Gent, onderdeel van Terneuzen, zijn ééngezinswoningen te koop voor ongeveer € 60.000,- (dit is geen uitzondering). De hypotheekkosten hiervoor zijn ongeveer € 220,- per maand. Wordt je nog eigenaar ook. Dan kun je toch moeilijk zeggen, dat € 448,- een sociale huurprijs is. Daar vreet de hele kaste van, die boven de sociale huurders is gesteld, zoals ambtenaren, politici etc. Overigens worden eigenaren/kopers van woningen ook gigantisch bedonderd met WOZ en hypotheekrente aftrek etc.

Ik heb wat eerdere aanvaringen met de Huurcommissie gehad en heb n.a.v. deze schermutselingen wat onderzoek verricht. Ten eerste in Hellevoetsluis betreffende de Woningcorporatie Maasdelta(in Hellevoetsluis had deze corporatie het monopolie in de sociale huurwoningen en een bepaalde periode ook in de koopsector. De verliezen die daarop werden geleden, werden betaald door hun huurders ) en heb alle uitspraken betreffende deze woningcorporatie, niet alleen uit Hellevoetsluis, opgevraagd bij de Huurcommissie. Uitspraken legio, dat betekent dus klachten legio, maar geen enkele huurder werd in het gelijk gesteld door de Huurcommissie. Erg trots op hun daden waren ze daar niet, want ik heb maandenlang moeten zeuren, beroep doende op de Wet Openbaarheid Bestuur, alvorens ik de gegevens kreeg. En geloof me met de woningen van Maasdelta was genoeg mis. Waarvan akte! Tegenwoordig staan de uitspraken op internet en lijkt het heel open (ze hebben geleerd) Of het volledig is, is oncontroleerbaar. Ik heb daar de afgelopen 2 jaar onderzoek naar gedaan of de uitspraken klopten en enkele huurders wonnen een proces bij de Huurcommissie, maar geen enkele van deze huurders, was huurder bij een Woningcorporatie. Als de Huurcommissie dan ook corporaties op een andere manier gaat beschermen, zoals dat b.v. is gebeurd bij de Woningcorporatie Maasdelta, wordt het pas echt smerig, als voornoemde corporatie een huurverhoging doorvoert (maximaal toegestaan door Den Haag voor subsidie) die de door mij bewoonde woning tot ver boven de toenmalige huursubsidie grens bracht. Ik weigerde die verhoging te betalen, schriftelijk, aan de corporatie.(deze verhoging betrof nog een vijftig tal identieke woningen) De Woningcorporatie zond mij een mail dat zij mijn weigering zouden voorleggen aan de Huurcommissie. De Huurcommissie heeft het bezwaar van Maasdelta ontvangen voor de sluitingsdatum die daarvoor staat en dat weet ik omdat ik tel. contact heb gehad met de Huurcommissie en dat gesprek is op de band opgenomen. Door een slimmigheidje mijnerzijds, ik stelde dat ik betwijfelde of de Huurcommissie enige rechtmatigheid bezat om te oordelen over huurprijzen, die boven de huursubsidie grens gingen, werd mij ten stelligste medegedeeld, dat zij in deze zaak van Maasdelta bevoegd waren om te oordelen. Ik kreeg echter nimmer een uitspraak van de Huurcommissie, totdat ik daar maanden later om verzocht. Nee, er was nog geen uitspraak, toen ik daar tel. navraag naar deed. De volgende dag lag de uitspraak in de bus bij mij! Maasdelta was te laat naar de Huurcommissie gegaan en was dus niet ontvankelijk verklaard!! Zo regel je dat als Huurcommissie en Woningcorporatie. De andere 49 huurwoningen, betaalden nu wel een huur die ver boven de subsidie grens zat. Als je dan huursubsidie krijgt of zoals dat nu heet huurtoeslag is er niet zoveel aan de hand totdat je b.v. werk vindt en je inkomen omhoog gaat. Krijg je geen huursubsidie/toeslag meer. Maar ook niet als je weer werkloos wordt!! Dat gold ook voor mensen, die werk hebben en dus de volle mep betaalden, geen recht op huursubsidie als die b.v. hun werk verloren. Meewerken door de Huurcommissie aan criminele streken dus.

Voor wat betreft Woningcorporatie Woongoed Zeeuws Vlaanderen, de Huurcommissie en Van Spronssen kom ik een volgende keer weer terug in De Bal Rolt, als vervolg op het hierboven staande. Noem dat maar deel 2.  Dat Stef Blok na cum laude geslaagd te zijn op Volkshuisvesting in het uitbuiten van huurders, de terechte opvolger is van lieden zoals Van der Steur, Opstelten en Teeven moge duidelijk zijn. Het zal dus nog wel even een zootje blijven op Justitie.

Oproep: Nederland behoeft een echte huurdersclub, die gezamenlijk en in grote getale een eind kunnen maken aan de uitbuiting en het bedrog van Woningcorporaties en overheid. Ik ben genegen om geïnteresseerden in deze met elkaar in contact te brengen via De Bal Rolt. Dit geldt ook voor een nieuwe vakbond, die bestuurd wordt door arbeiders en niet door rechters, politici, advocaten of ambtenaren, die beurtelings overstappen en alleen hun eigen belang dienen. Ook voor hen ben ik genegen om als tussenpersoon te dienen. Reacties : derollendebal@debalrolt.nl